FR NL EN

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden van TREE - D nv/sa

Inleiding

Wij verheugen ons dat u gebruik wilt maken van de diensten van TREE-D nv/sa, waarmee u een overeenkomst sluit.

Hieronder vindt u de op deze diensten van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Ze gelden voor het onderdeel “bestellingen” van de e-shop. Als klant erkent u deze voorwaarden als bindend bij het verstrekken van de opdracht in het bestelgedeelte. Alvorens u gebruik maakt van de diensten van TREE-D nv/sa is het noodzakelijk dat u ook onze bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van de diensten van TREE-D nv/sa (Privacy Policy) leest en aanvaardt.

Wij verwijzen u daarvoor door naar het aan te kruisen vakje “Ik heb de algemene voorwaarden en de bepalingen betreffende de bescherming van de persoonsgegevens gelezen en stem hiermee in”; dit bevindt zich direct onder de bestelinvoervelden. Vink dit vakje aan als u akkoord gaat.

Aangeboden diensten

Via TREE-D nv/sa kunt u digitale beeldbestanden naar ons opsturen en lasergravures in een kristalglas of andere producten bestellen.

De door u te betalen kosten voor deze gravures in kristal of andere producten worden bepaald op basis van het bij het sluiten van de overeenkomst geldende tarief dat op de website vermeld staat. De prijzen zijn inclusief de wettelijke
omzetbelasting.

Toepassingsgebied

De besteldienst van TREE-D nv/sa is in principe niet territoriaal beperkt, maar TREE-D nv/sa behoudt zich toch het recht voor om dit op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te doen. In dat geval krijgt de klant een bericht als hij tijdens zijn bestelling zijn besteladres en zijn leveringsadres invult.

Registratie na het aanmaken van een klantenaccount

Als u een bestelling wilt plaatsen hebt u de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Dit heeft als voordeel dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd door een paswoord (voor nadere informatie zie ook de bepalingen over de bescherming van de persoonsgegevens). De gegevens kunnen bij toekomstige bestellingen snel worden opgevraagd.

De gegevens van de klantenaccount moeten correct en waarheidsgetrouw zijn. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van uw paswoord. Als de verdenking bestaat dat het paswoord onbevoegd wordt gebruikt, bent u verplicht ons dit te melden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die door oneigenlijk gebruik van uw klantenaccount door derden wordt veroorzaakt.

Als u uw paswoord bent vergeten, hebt u de mogelijkheid om via uw e-mailadres een eenduidige gebruikersnaam en het paswoord toegezonden te krijgen.

Opslag van gegevens

Wij gaan ervan uit dat u uw gegevens (bv. uw digitale beeldbestanden) ook na de levering van onze diensten zelf bewaart. De door u toegezonden beeldbestanden worden door TREE-D nv/sa niet bewaard. De gebruikersgegevens en de facturatiegegevens worden tot één maand na de volledige uitvoering van de bestelling bewaard. Dit om bijvoorbeeld nog eventuele reclamaties te kunnen behandelen. Wij bewaren de administratieve gegevens in ieder geval zo lang als noodzakelijk is voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Intellectueel eigendom

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de toegezonden beeldbestanden. U staat ervoor in gerechtigd te zijn de door u geüploade beeldbestanden te gebruiken en te beschikken over de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder garandeert u geen inbreuk te maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en u vrijwaart ons en TREE-D nv/sa volledig van alle aanspraken van derden in verband met inbreuk of beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voorts verbindt u zich ertoe om eventuele schade waarvoor u aansprakelijk bent aan TREE-D nv/sa te vergoeden.

Om het aan TREE-D nv/sa mogelijk te maken de gevraagde 2D-gravures, omzettingen van 2D naar 3D of 3D-gravures te leveren, geeft u TREE-D nv/sa toestemming om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn, waaronder handelingen die omschreven zijn in de Auteurswet, zoals het opslaan en vermenigvuldigen. TREE-D nv/sa mag deze handelingen ook uitbesteden, als dat naar haar mening wenselijk is. U gaat ermee akkoord dat het centreren, het uitdekken en het contrast kunnen verschillen van die van het aangeboden materiaal. TREE-D behoudt zich tevens het recht voor om elke tekst of logo te graveren in het lettertype, de grootte en de positie die het wenselijk acht.

TREE-D nv/sa mag uw paswoord controleren en bevestigen.

Levering en verzending

Wij bepalen de manier van uitvoering van de levering en de verzending voor een adequate afwikkeling van de bestelling. Dit geldt onafhankelijk van de wijze van verzending, ook ingeval wij de verzendkosten voor onze rekening nemen. U bent verplicht om de levering bij ontvangst te controleren en eventuele reclamaties per omgaande te melden.

Zodra de levering buiten ons bereik is, dient u als klant eventueel verlies of beschadiging aan te tonen. Dit geldt met name in het geval dat wij de levering aan een expediteur, een vrachtvervoerder of aan een andere derde ter verzending hebben aangeboden. Deze bepaling geldt niet voor consumenten.

Uw bestellingen worden binnen de kortst mogelijke tijd behandeld. Wij doen alles wat binnen ons vermogen ligt om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Verzoeken tot schadevergoeding en/of opzegging van het contract wegens vertraging van de levering door ons of een van de uitvoerende hulpkrachten zijn echter uitgesloten. Dit geldt niet indien de vertraging wegens opzet of grove nalatigheid door ons of door een van onze uitvoerende hulpkrachten is veroorzaakt.

Nalevering, schadevergoeding, ontbinding en aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor gebreken beperkt zich tot nalevering (verbetering achteraf of vervangende levering van lasergegraveerde producten waarvan blijkt dat ze foutief zijn vervaardigd, beschreven of verpakt en waarbij er geen sprake is van gebreken bij normale slijtage, verkeerde opslag/behandeling of het niet opvolgen van bedienings- of onderhoudsrichtlijnen en gebruiksaanwijzingen Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen die u zelf hebt aangebracht noch voor de effecten van toebehoren van derden).

Voor diensten beperkt onze aansprakelijkheid zich tot nalevering bij gebreken. In het geval van nalevering kiezen wij de technisch en economisch meest gunstige oplossing, tenzij u consument bent of als consument een andere keuze maakt. Deze afwijkende keuze is voor ons niet bindend indien deze niet of alleen met onevenredige kosten mogelijk is.

Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gebreken bij verschillen tussen de originele foto en de gravure in kristalglas, met name als die door een slechte kwaliteit (bv. omwille van een lage resolutie) van het originele beeldbestand worden veroorzaakt. Reclamaties op basis van smaak gelden niet als gebreken.

Onze technische dienst dient de mogelijkheid te krijgen om producten op gebreken te onderzoeken.

Als u bedrijfsleider bent, bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken op nalevering en schadevergoeding één jaar. Dit geldt niet bij levering aan wederverkopers ten behoeve van verkoop aan consumenten. Aanspraken op vergoeding van kosten van verbeteringspogingen voor bedrijfsleiders zijn uitgesloten.

Bij een vervangende levering wordt de verjaringstermijn voor reclamaties niet verlengd.

Bij het ontbreken van de overeengekomen kwaliteit zijn verdergaande reclamaties uitgesloten. De overeenkomst dekt met name niet de gevolgschade door gebreken.

U hebt niet het recht de koop op grond van de Wet Koop op Afstand te ontbinden als de voor u te maken papierafdrukken of fotoproducten tot stand worden gebracht overeenkomstig uw specificaties en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

De in deze voorwaarden opgenomen verweermiddelen – inclusief de aansprakelijkheidsbeperkingen – gelden eveneens voor de door ons ingeschakelde uitvoerende hulpkrachten.


Onwettig materiaal

Het is uitdrukkelijk verboden om foto's die strijdig zijn met enige wet of regelgeving, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, op onze TREE-D-website te uploaden en/of te verspreiden. Wij, TREE-D nv/sa, haar toeleveranciers en de uitvoerende hulpkrachten, zijn gerechtigd maar niet verplicht de inhoud van het ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal daarop te controleren en alle passende maatregelen te nemen om dergelijke inbreuken aan te geven. Indien wij daar door de politie of andere overheidsinstanties om worden verzocht of indien wij daartoe zelf aanleiding zien, zullen wij beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk met bijhorende persoonsgegevens aan de politie of aan de bevoegde overheidsinstanties verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijke mededeling, van TREE-D nv/sa te verwijderen en/of om te weigeren fotomateriaal te graveren, als dit ons om wettelijke of om andere redenen opportuun lijkt.

Bereikbaarheid van de dienst

Wij verbinden ons ertoe om alle redelijke inspanningen te doen om de website 24 uur per dag volledig operationeel te houden. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor u ontstaat door een tijdelijke onbereikbaarheid van de website of delen daarvan of door andere technische problemen.

Opzegging van de diensten

Wij behouden ons het recht voor om uw lidmaatschap van onze diensten te allen tijde te beëindigen. In dat geval worden alle persoons- en andere gegevens die betrekking op u hebben, door ons gewist.

U kunt ook zelf zorgen voor opzegging van de diensten van TREE-D nv/sa door uw klantengegevens te wissen. In dat geval worden al uw opgeslagen persoonsgegevens in uw klantenaccount, uw beeldbestanden en overige informatie gewist. U kunt tevens uw klantenaccount en uw bestanden te allen tijde geheel wissen, tenzij er een bestelling is die nog niet volledig is afgewikkeld. Nadat de laatste bestelling volledig is afgehandeld, staat het u vrij tot verwijdering van uw gegevens over te gaan.

Tegenstrijdige leveringsvoorwaarden

Indien uw bestellingen of andere documenten, bestanden, teksten of andere elektronisch toegezonden mededelingen voorwaarden bevatten die strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden, of indien u hieraan andere bepalingen toevoegt, dan zullen deze bepalingen geen deel uitmaken van de overeenkomst

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Als u bedrijfsleider, rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds bent, is de rechtbank van Brussel exclusief bevoegd voor de beslechting van deze geschillen. Indien u geen bedrijfsleider bent, geldt voor het bepalen van de absoluut en relatief bevoegde rechtbank de wettelijke regeling voor de keuze van de bevoegde rechtspraak.

De conventie betreffende internationale verkoopovereenkomsten van roerende goederen (Verdrag van Wenen) is niet van toepassing.

Geldigheid

Als een of meer bepaling(en) van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn of worden, dan laat dit de overige bepalingen niettemin onverlet. Beide contractpartners verbinden zich ertoe, voor zover nodig, een nieuwe bepaling toe te passen die, economisch gezien, de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

Wijzigingen

Mocht het in de loop van de tijd noodzakelijk zijn of worden om deze algemene voorwaarden op grond van wettelijke voorschriften of om andere redenen te wijzigen, aan te passen of te actualiseren, dan zullen wij u over die wijzigingen en/of aanvullingen informeren De wijzigingen en/of aanvullingen zijn na het bekendmaken ervan onmiddellijk geldig en ze gelden voor alle opdrachten in het bestelgedeelte, alsmede voor alle handelingen in het albumgedeelte, die na dit tijdstip zijn ontvangen of uitgevoerd. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie. Indien u het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen, staat het u vrij om de overeenkomst met ons op te zeggen.

Vragen

Al uw vragen, opmerkingen en/of eventuele reclamaties moeten per e-mail naar ons servicecenter worden gestuurd.

Verkoop op afstand


Voor alle producten en diensten die via een website aangekocht worden, hebt u in principe het recht af te zien van de aankoop gedurende 7 werkdagen, te beginnen vanaf de levering van het product of de aanvang van de dienst Als de dienst onmiddellijk start, vervalt echter uw recht om af te zien van de aankoop. Dit geldt ook voor aangepaste producten en diensten.

Opgelet: als u online een 2D-gravure, een 2D-gravure in 3D of een 3D-gravure met onlinepersonalisering bestelt, kunt u geen aanspraak maken op het bovenvermelde verzakingsrecht, omdat het hier producten met een duidelijk persoonlijk karakter betreft.